Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Høring av renovasjonsforskrift

Forskriften som gjelder for alle RIR sine eierkommuner skal revideres.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill innen 15. april

Bakgrunn

Fra 1. januar 2020 er også Rauma kommune deltager i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Allerede i løpet av høsten vil abonnentene oppgraderes med dunker for innsamling av avfallet. De sekkene som til nå har vært brukt skal derfor ikke lenger benyttes. Forskriften i Rauma må derfor endres.

Det har lenge vært en diskusjon i avfallsbransjen om hvorfor systemene og ordningene er så forskjellig rundt omkring i landet. Når man flytter, må man innrette seg på en helt ny måte for å få kastet avfallet på rett måte. Det har derfor vært et ønske om å harmonisere ordningene og regelverket fra selskap til selskap, kommune til kommune.

Dette arbeidet har startet i Midt-Norge og RIR har i alle år hatt et tett samarbeid med de andre selskapene i Midt-Norge. MNA (Midtre Namdal), IR (Innherred) og HAMOS (Orkanger) har allerede blitt enig om en felles forskrift med bare mindre variasjoner. RIR har derfor ønske om å slutte oss til denne «malen». Avfall Norge, som er vår bransjeorganisasjon, ser også på det arbeidet vi gjør i Midt-Norge og vil mest sannsynlig anbefale alle kommuner/selskaper å vedta denne forskriften, med mindre lokale tilpasninger.

Den nye forskriften

Den nye forskriften som vi ønsker vedtatt vil avvike ganske mye fra dagens i form, men lite i faktisk innhold, med unntak av i Rauma. Vi trenger ikke gjøre noen endringer i vårt innsamlingsopplegg i denne forbindelse. Rauma ville uansett ha tilpasset seg dette opplegget i løpet av høsten, og vil derfor kunne slutte seg til denne på samme måten som de andre.

Forskriften regulerer altså forholdet mellom innbyggerne/abonnentene og selskapet/kommunen. Den skal vedtas likelydende i alle deltagerkommunene. Forskriften skal publiseres på Lovdata.no. 

Høringsuttalelser

Vi ber derfor alle interessenter om å komme med innspill til dokumentene innen 15. april. Uttalelser sendes RIR på epost rir@rir.no, eller per brev til RIR, Årøsetervegen 56, 6422 Molde.

Representantskapet i RIR IKS vil sluttbehandle saken i sitt møte 3. mai. Den vil deretter sendes ut for vedtak i det enkelte kommunestyre.