Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Rauma: hytterenovasjon

Nå kommer den nye renovasjonsordningen for fritidsboliger i Rauma.

Det betyr at det blir slutt på sekkeløsning for de av kommunens hytteeiere som har benyttet seg av det. Fra 1. februar omfattes alle fritidseiendommer av en ny ordning for hytterenovasjon som innebærer kildesortering og levering av avfall på samlepunkt. 

Ordningen

Rauma er den første av RIR-kommunene som får hyttepunkt med kildesortering. Det blir satt ut beholdere med samme sorteringsmuligheter som øvrige husstander i Rauma.

I første omgang oppretter vi åtte hyttepunkt i kommunen. Disse plasserer vi hovedsakelig på steder der det allerede eksisterer returpunkt i Innfjorden, Isfjorden, Marstein, Mittet, Måndalen, Verma, Øran og Åfarnes. Oversikt over hyttepunktene kan du også finne på kartet over returpunkt og hos sortere.no.

Ordningen må tilpasses etter hvert, både når det gjelder antall hyttepunkt, volum på beholdere og plassering. Hyttepunktene bør ligge i nærheten av hyttefelt eller langs vegen der folk ferdes til og fra hytta. Her tar vi gjerne imot konstruktive forslag fra hytteeierne. Vi ønsker å ha et best mulig tilbud til brukerne, men samtidig holde kostnadene nede.

Om det er noen som ønsker henteordning også på hytta, så finnes det en mulighet til det. Dersom hytta ligger langs den ordinære tømmeruta så kan eieren velge å ha et vanlig renovasjonsabonnement. Da setter vi ut renovasjonsdunker som tømmes på rute med den service og pris som øvrige husholdninger i Rauma har.

Noe annet som er likt med ordningen hjemme er at det ikke er alt avfall som kan kastes i beholderne på hyttepunktene. Farlig avfall, elektriske artikler, møbler eller bygge- og rivningsavfall må fraktes til gjenvinningsstasjonen. Gebyret er med på å dekke fri levering av dette, med unntak av bygge- og rivningsavfall. Det skal heller ikke plasseres avfall på bakken utenfor dunkene. 

Hvorfor gjør kommunen dette?

Hytterenovasjon er en følge av kommunens plikt til å tilby renovasjon for alle bebygde eiendommer som gir rom til hvile og mulighet til matstell. Dette omfatter også fritidsboliger, uavhengig av størrelse eller bruk. 

Renovasjonsjonsgebyr

Innføring av hytte- og fritidsrenovasjon innebærer også et renovasjonsgebyr for slike eiendommer. Dette er ikke noe kommunen eller RIR kan tjene penger på. Renovasjon en tjeneste som skal drives til selvkost. Det vil si at prisen for tjenesten skal gjenspeile kostnaden vi har med å opprettholde tilbudet. Miljødirektoratet har laget en veileder hvor de uttrykkelig sier at gebyret skal fordeles på alle som har tilbud om renovasjon.

Prisen er altså ikke knyttet til bruk, men til kommunens kostnad med å opprettholde tilbudet. For hytteeiere betyr dette at renovasjonsgebyret for hytta er lavere enn ordinær husholdningsrenovasjon, siden tjenesten er basert på samlepunkt og ikke henting ved bolig.

Derimot har vi ikke mulighet til å gi lavere renovasjonsgebyr for hytteeiere som bor og betaler vanlig renovasjon i en RIR-kommune enn vi krever av dem som bor andre steder i landet. Kostnaden for å levere tjenesten er lik uavhengig av postadressen til den som eier eiendommen. 

Et annet spørsmål vi får ganske ofte er om det er mulig å få fritak for renovasjonsgebyret dersom hytta brukes lite eller det produseres lite avfall der. Det korte svaret på dette er nei. Vi har ingen oversikt over hvordan eller hvor mye ei hytte blir brukt. Dermed er det likehetsprinsippet som gjelder også her.

Mulighet for fritak

Det er mulig å søke fritak fra renovasjonsgebyret. Det gjelder først og fremst dersom boligen er dokumentert ubeboelig. 

Renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer  gir ellers muligheter for redusering av gebyr basert på individuelle forhold ved den enkelte hytte. Hytter som ligger fjerntliggende, har vanskelig tilkomst eller har enkel standard (uten vann og strøm) kan etter søknad innvilges lavere gebyr.

Slike søknader rettes til RIR. Husk i så fall å oppgi gårds- og bruksnummer, og dokumentasjon på forholdet som ligger til grunn for søknaden.

Se også Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr.