Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring
drone21-1200x630.png

Anlegget

RIRs hovedanlegg i Årødalen har vært gjennom en stor forandring de senere årene.

Etter åpningen av en ny hall for mottak og sortering av restavfall er mye av virksomheten nå flyttet innendørs. Det planlegges videre for bygging av ny innendørs gjenvinningsstasjon.

Det meste av avfallet som leveres inn på RIR-anlegget i Årødalen blir omlastet og transportert til behandlingsanlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning.

Restavfall og trevirke blir kvernet på området. Papp, papir, plastemballasje og deler av restavfallet blir pakket i baller før uttransport. Øvrig restavfall fraktes i bulk, avhengig av hvilket behandlingsanlegg det skal til.

Sorteringsanlegg for restavfall

I restavfallet som kommer inn til anlegget vårt i Årødalen ligger det fortsatt mange ressurser som kan gjenvinnes bare vi henter dem ut. Plukkanalyser gjennomført høsten 2021 viser at nesten 60 % av innholdet i de undersøkte restavfallsdunkene er avfall som burde vært sortert ut. For å utnytte dette bedre har vi derfor bygd et nytt ettersorteringsanlegg for restavfall. Med dette kan vi hente ut metall og noe plast, avfallstyper som både egner seg godt til gjenvinning og gir en positiv økonomisk verdi. Om behovet melder seg kan vi senere utvide anlegget til også å hente ut andre avfallstyper.

Et slikt sorteringsanlegg erstatter ikke kildesorteringen som gjøres hos hver enkelt husstand, men vil gi oss en viktig hjelp til å nå målene vi har satt oss for gjenvinning. Plukkanalyser gjennomført i 2021 viser at nesten 58,8 % av innholdet i restavfallet fra husholdninger kunne vært sortert ut i andre ordninger.

I tillegg til at vi får gjenvunnet mer materialer, reduserer det elektriske sorteringsanlegget også behovet for dieseldrevne maskiner som hjullastere. 

Deponi

Det arbeides med en plan for trinnvis avslutning av deponiet i Årødalen. Etter et par år hvor vi ikke har lagt avfall på eget deponi, har vi nå åpnet en ny celle for deponering av asbest, og vil åpne for ordinært deponiavfall høsten 2022.

Avslutning av deponiet vil skje i etapper og gå over flere år. Prinsippet for lukkingen er at det foretas arrondering for å få den form som er ønsket. I dag har deponiet for bratte skråninger, med en helning på 1/1,8 på det bratteste. I 2021 ble det etablert en 130 meter lang mur på nordsiden. I 2022 skal bunntetting utvides, og deponiet skal på nytt åpnes for mottak for avfall.

Avfallet skal fylles slik at det oppnås en helning på 1/3. Når sidene på deponiet har riktig helning, vil det bli etablert topptetting for å redusere dannelse av sigevann. Sigevann skal som i dag føres til renseanlegget vårt.

Gass skal føres til fakkel som i dag, basert på gassmålinger etter at sidene er ferdig arrondert og før topptetting vil det bli besluttet om vi 1) utvider gassfakling-systemet, 2) etablerer oksidasjonsvindu eller 3) en kombinasjon av disse.

Etter lukking av deponiet vil selskapet fortsatt sitte med ansvaret for overvåking og drift av renseanlegg for sigevann og gassanlegg.

Gassanlegg

Inne i avfallsdeponiet dannes metangass. Her er det bakterier som i prosessen med å bryte ned avfallet sørger for å danne gass. Det er denne gassen som tidligere var kjent som "RIR-lukta". Nå for tida hentes gassen ut gjennom brønner i fyllinga og blir sendt til brenning i en fakkel.

I årene 2005-2011 ble gassen ledet gjennom en rørledning til en gassmotor som produserte elektrisk strøm. I disse årene var RIR-anlegget nesten selvforsynt med strøm, samtidig som spillvarmen fra gassmotoren ble utnyttet til å varme byggene på anlegget.

Ettersom det de senere årene har blitt lagt veldig lite nedbrytbart avfall på fyllinga, har også gassmengden gått ned. I 2011 ble mengden for liten til å brukes til strømproduksjon, og RIR måtte gå tilbake til å brenne gassen i fakkel.

Sigevannsrensing

Vann som renner gjennom fyllinga blir ledet inn på et eget renseanlegg. Det som måtte være av forurensning renses ut og pumpes tilbake på fyllinga.