Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Anlegget

RIR-anlegget ligger i Årødalen i Molde. Selv om det ikke lenger er drift på det gamle deponiet, er det stor aktivitet på området.

Anlegget er i stor forandring. En ny hall for håndtering av papp, papir og plastemballasje ble tatt i bruk i 2020. Alt som tømmes i denne hallen blir presset i baller og lastet på trailer for uttransport under ett og samme tak. 

I 2021 åpnet vi en ny hall for mottak og sortering av restavfall. Det nye sorteringsanlegget gjør oss i stand til å hente ut mer metall, plast og andre verdier fra restavfallet, og vil bidra til at RIR når sine mål for materialgjenvinning i de kommende år.

Det planlegges videre for bygging av ny, innendørs gjenvinningsstasjon i 2022. Når denne stasjonen står ferdig vil store deler av driften på anlegget foregå innendørs.

I 2020 ble anlegget oppgradert med et mottak for farlig avfall. Dette er en tjeneste som tidligere har vært utført av underleverandører. Fra årsskiftet 2020-2021 overtok RIR ansvaret for dette selv.

Det meste av avfallet som leveres inn på RIR-anlegget i Årødalen blir omlastet og transportert til behandlingsanlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning.

Deponi

Selskapet er i ferd med å planlegge lukking av deponiet i Årødalen. Det er derfor ikke lagt avfall på eget deponi siden 2019. Avfall som må deponeres blir i stedet transportert ut, hovedsakelig til deponi i Vestnes.

Etter lukking av deponiet vil selskapet fortsatt sitte med ansvaret for overvåking og drift av renseanlegg for sigevann og gassanlegg.

Gassanlegg

Inne i avfallsdeponiet dannes metangass. Her er det bakterier som i prosessen med å bryte ned avfallet sørger for å danne gass. Det er denne gassen som tidligere var kjent som "RIR-lukta". Nå for tida hentes gassen ut gjennom brønner i fyllinga og blir sendt til brenning i en fakkel.

I årene 2005-2011 ble gassen ledet gjennom en rørledning til en gassmotor som produserte elektrisk strøm. I disse årene var RIR-anlegget nesten selvforsynt med strøm, samtidig som spillvarmen fra gassmotoren ble utnyttet til å varme byggene på anlegget.

Ettersom det de senere årene har blitt lagt veldig lite nedbrytbart avfall på fyllinga, har også gassmengden gått ned. I 2011 ble mengden for liten til å brukes til strømproduksjon, og RIR måtte gå tilbake til å brenne gassen i fakkel.

Sigevannsrensing

Vann som renner gjennom fyllinga blir ledet inn på et eget renseanlegg. Det som måtte være av forurensning renses ut og pumpes tilbake på fyllinga.